Category: วิทยาศาสตร์การกีฬา

April 25 2011

การเขียนโปรแกรมการฝึกซ้อมและการฝึกโดยใช้น้ำหนัก weight training

วันที่ 25 เมษายน 2554 นายครองจักร งามมีศรี ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา "การเขียนโปรแกรมการฝึกซ้อมและการฝึกโดยใช้น้ำหนัก weight training" โดย รศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา [...]