Category: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

January 11 2011

อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรักษาความปลอดภัย

วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ น.ส.มลฑิรา เพียรดี และ นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรักษาความปลอดภัย ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานบนระบบเครือข่าย ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้ดูแลระบบ [...]